فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 10- مدل هسته و نگاشت پایه
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
19040-10
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد