فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 6- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-کلیات
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات-رادیویی
17254-6
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد