پردازش اطلاعات -استفاده از توازن طولی برای آشکار سازی خطاها در پیام های اطلاعاتی
ICS_Code : 35/100/20
ICS_T1 : پردازش اطلاعات
16621
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد