فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 7- انطباق و نرم افزار مرجع
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18718-7
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد