فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-پروتکل زبان نشته گذاری توسعه پذیر (XML) برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
ICS_Code : 35/100/30
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 18056
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد