فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -فرمان پیکر بندی جلویی -انتهایی برای NFC-WI (NFC-FEC)
ICS_Code : 35/100/10
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18915
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد