مهندسی نرم افزار -کنسرسیوم بین المللی مشترک سنجش نرم افزار COSMIC)) یک روش سنجش اندازه کارکردی
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : مهندسی نرم افزار
17086
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد