فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 5-کنترل حلقه ترکیبی (HRC)
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -فیبر
INSO-ISO-IEC 9314-5
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد