فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -پروتکل داده - قواعد کد بندی داده و کارکردهای حافظه منطقی
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 15962
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد