فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 3-4-واسط لایه کاربرد با لایه های ارتباطی پایین تر برای افزاره های واپایشی (کنترلی )بهبود یافته شبکه HES رده 1
ICS_Code : 35/200.35/240/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
17083-4-3
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد