فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 5- نمونه ی مدل ارزیابی فرایند چرخه حیات نرم افزار
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-IEC 15504-5
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد