فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر -پویا نمایی شبه انسان
ICS_Code : 35/140
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 19774
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد