فناوری اطلاعات- روش­های آزمون انطباق افزاره­ی شناسایی بسامد رادیویی -قسمت 7:روش‌های آزمون برای ارتباطات واسط هوایی فعال در MHz 433
ICS_Code : 35.040
ICS_T1 : اطلاعات-آزمون-انطباق-افزاره-شناسایی-بسامد-رادیویی-روش-واسط-هوا
16206-7
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد