فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 4- تحقق آزمون
ICS_Code : 35/100/01
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 9646-4
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد