فناوری اطلاعات -فنون امنیت -امضاهای رقمی (دیجیتالی )ناشناس -قسمت 2- سازوکارهایی با استفاده از یک کلید عمومی گروهی
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18722-2
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد