فناوری اطلاعات -یادگیری،آموزش و پرورش -بسته بندی محتوا -قسمت 1-مدل اطلاعات
ICS_Code : 35/240/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 12785-1
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد