پردازش اطلاعات -تبدیل بین دو مجموعه نویسه کد شده استاندارد ISO 646 یا ISO 6937-2 و الفبای تلگراف بین المللی شماره دو (ITA 2) کمیته مشورتی بین المللی تلگراف و تلفن CCITT
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : پردازش اطلاعات
16637
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد