فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت3راهنمایی برای تعریف دامنه و کاربرد پذیری استاندارد ملی ایران شماره ی 1-16347
ICS_Code : 35/020.03/080/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
16347-3
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد