فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 2- روش گان های آزمون برای ارزیابی فناوری و فرانامه
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
14868-2
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد