فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) قسمت 5-6 گروه بندی هوشمند واشتراک منابع برای HES کلاس 2 و کلاس 3 -نوع خدمت
ICS_Code : 35/200.35/240/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 14543-5-6
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد