فناوری اطلاعات -کدگذاری تصاویر متحرک و صوت مربوطه برای رسانه های انبارش رقمی تا حد 1/5Mbit/s قسمت 4- آزمون انطباق
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-11172-4
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد