فن آوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 5- فرامدلی برای ثبت مدل فرایند
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فن آوری اطلاعات
19040-5
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد