فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط با تامین کننده -قسمت 2- الزامات
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فن آوری
INSO ISO IEC 27036-2
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد