مهندسی سامانه و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار قسمت 2- مورد تضمین
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : مهندسی-سامانه
INSO-ISO-IEC 15026-2
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد