فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 6- سازوکارهای استفاده از انتقال دستی داده ها
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات-
10825-6
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد