فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) عنصر خدمت تبادل امنیت (SESE)
ICS_Code : 35/100/01
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18224-5
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد