سری Y_ اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری -الزامات زیر ساخت رایانش ابری
ICS_Code : 35/100/05
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
19124
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد