فناوری اطلاعات -مدل مرجع مدیریت داده
ICS_Code : 35/100/70
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
16220
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد