فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 4-آزمون انطباق
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 14496-4
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد