فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی نشانه گذاری پایه
ICS_Code : 35/100/60
ICS_T1 : فناوری اطلاعات-انتزاعی
INSO-ISO-IEC 8824-1
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد