فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -چارچوب کاری ممیزی امنیت و هشدارها
ICS_Code : 35/100/01
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
16300-7
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد