فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 12- فرامدلی برای ثبت مدل اطلاعات
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
19040-12
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد