فناوری اطلاعات - ارتباطات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -زبان توصیف خدمات وب (WSDL) برای مرحله سه کاربردهای ارتباطات قابل پشتیبانی بوسیله رایانه (CSTA)
ICS_Code : 35/060
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-18450
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد