فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت16-الفبای لاتین شماره 10
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
16628-16
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد