فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-15- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حسگر دما
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فن اوری اطلاعات -معماری
INSO-ISO- IEC 29341-6-15
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد