توسعه مجموعه نویسه کد شده الفبای سیریلیک برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : تبادل اطلاعات-مجموعه نویسه
16640
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد