فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) تولید و ثبت شناسانه های منحصر به فرد جهانی (UUIDS) و استفاده ی آن ها به عنوان مولفه های شناسانه شی نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1)
ICS_Code : 35/100/01
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-9834-8
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد