فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل همبستگی -پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
ICS_Code : 35/100/70
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
16599-2
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد