فناوری اطلاعات -کد بندی عمومی تصاویر متحرک و اطلاعات شنیداری مرتبط -قسمت 9- توسعه واسط بی درنگ برای کدگشاهای سامانه ها
ICS_Code : 35/110
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18912-9
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد