فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سیستم های (سامانه های ) مدیریت امنیت اطلاعات-مرور کلی و واژگان
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -فنون امنیتی
INSO-ISO-IEC -27000
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد