فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهنگون قسمت 8- ویژگی انطباق برای کد گذاری ویدئویی با بازده زیاد(HEVC)
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری-رایانه
20113-8
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد