فناوری اطلاعات -تبادل بر روی کارتریج های لوح(دیسک )نوری 300mm (میلیمتر)از نوع یکبار نوشتن و چندین بار خواندن (worm) با استفاده از روش قالب فرمان یار (کنترلی ) نمونه (ssf)
ICS_Code : 35/220/30
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-13614
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد