فناوری اطلاعات -واسط مدیریت داده های ابری (CDMI)
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 17826
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد