فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاره ای کد شده تک بایتی هشت بیتی -قسمت 10- الفبای لاتین شماره 6
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -
INSO-ISO-IEC 8859-10
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد