فناوری اطلاعات -پردازش توزیعی باز (ODP) استفاده از زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای مشخصات سامانه ODP
ICS_Code 35/080
ICS_T1 : مدل سازی
21829
1396
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد