فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز- برخوانی رویه ی راه دور (RPC)
ICS_Code : 35/100/70
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-11578
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد