فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -معماری مرجع شبکه ی حسگر (snra) -قسمت 2- واژگان و اصطلاح شناسی
ICS_Code : 35/110
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
17521-2
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد