فناوری اطلاعات -شناسایی به کمک امواج رادیویی برای مدیریت اقلام -نماد RFID
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
17639
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد