فناوری اطلاعات – ارزیابی فرآیند – قسمت 1: مفاهیم و واژگان
ICS_Code : 35.080
ICS_T1 : اطلاعات-ارزیابی-فرآیند-واژگان-واژه
1-16288
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد