فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-10 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت مدیریت پیکربندی میزبان شبکه محلی
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فن آوری-رایانه
INSO-ISO-IEC 29341-8-10
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد